Algemene voorwaarden

Artikel 1:    Geldigheid voorwaarden
1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop I verkoop aangegaan door Groencentrum Witmarsum B.V., gevestigd te Witmarsum, hierna te noemen Groencentrum.
1.2    Bijzondere van de voorwaarden van Groencentrum afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2:    Aanbiedingen
2.1    Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2    Mondelinge aanbiedingen door Groencentrum of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3:     Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
3.1    Groencentrum aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/ of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3.2    Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de  toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Groencentrum onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en I of derden.
3.3    Algemene voorwaarden worden slechts door Groencentrum aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4:    Overeenkomst
4.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2    Elke met Groencentrum aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde  dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Groencentrum zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Groencentrum zich zal wenden tot een daartoe gespecialiseerd bureau.
4.3    Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, kwaliteiten enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Groencentrum bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4A     Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand
4a.1     Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan zal Groencentrum op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:
     a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;
     b. de belangrijkste kenmerken van de goederen;
     c. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;
     d. de eventuele kosten van aflevering;
     e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
4a.2     Groencentrum heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4a.3      De consument heeft gedurende zeven werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
4a.4      Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, zal Groencentrum de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
Wanneer de consument en Groencentrum zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van Groencentrum Witmarsum.
Dit is alleen van toepassing in het geval de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. Groencentrum Witmarsum dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
4a.5     Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt Groencentrum aan de consument de volgende gegevens:
     a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m e in lid 1 van dit artikel;
     b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de
         overeenkomst en de  eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de 
         bedenktijd van zeven werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
         i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking 
            kunnen staan;
         ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van 
             retourzending voor rekening van de koper komen;
         iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom 
              financiert met een lening bij Groencentrum of bij een derde op 
              grond van een overeenkomst tussen Groencentrum en die derde.
         iv. het bezoekadres van de vestiging van de Groencentrum;
         v.  de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
         vi. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer 
              dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
4a.6      Wanneer Groencentrum niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
4a.7    Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. Groencentrum mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Artikel 5:    Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Groencentrum binden hem niet, voor zover ze door Groencentrum niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers  en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6:    Prijzen
6.1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.2    Indien na de overeenkomst  de  prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.3    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen  transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7:    Het recht van retournering
7.1    Het aanbod houdt tevens een recht van retournering van goederen gedurende ten minste tien dagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen is conform lid 2 van artikel 3 en met inachtname van hetgeen bepaald is in lid 3 van dit artikel. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen zonder meer worden geretourneerd. Dit recht geldt niet voor planten.
7.2    Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
7.3    De consument kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruikmaken op de wijze die door de ondernemer bij het aanbod is aangegeven.
7.4    Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.

Artikel 8:    Levering
8.1    De in- en uitladingen en het vervoer geschieden onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Groencentrum.
8.2    De levertijd van de producten gaat in op het moment dat Groencentrum de opdracht heeft  ontvangen.
8.3    De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Groencentrum schriftelijk  in gebreke te stellen.
8.4    Groencentrum heeft het recht 5% meer of minder te leveren dan is overeengekomen.
8.5    Groencentrum heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen  na te komen.
8.6    Indien Groencentrum niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal hij aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de termijn, waarmede naar redelijke verwachting de termijn van levering zal worden overschreden.

Artikel 9:    Kwaliteit/reclames
9.1    Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten, deze grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Groencentrum terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na levering Groencentrum wijst op de inferieure kwaliteit en/of de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
9.2    Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de producten of deze hebben doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op schadevergoeding.
9.3    Groencentrum dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal  een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Artikel 10:   Aflevering
10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten, deze grondig te inspecteren op kwaliteit en I of gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Groencentrum terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na levering Groencentrum wijst op de inferieure kwaliteit en/of de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
10.2   Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de producten of deze hebben    doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op schadevergoeding.
10.3    Groencentrum dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij   overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden  ondertekend.
10.4    Indien de reclame naar het oordeel van Groencentrum juist is, zal Groencentrum de geleverde producten terugnemen en aan de opdrachtgever vergoeden de dagwaarde van de geleverde producten c.q. de geleverde producten gratis vervangen na die terugname. Groencentrum zal niet tot verdere schade of kostenvergoeding  hoe ook genaamd verplicht zijn.

Artikel 11:    Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12:    Aansprakelijkheid
12.1    Groencentrum is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:                                                                                                                              
     a.    Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
     b.    Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere 
             personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
     c.    Nalatigheden van de opdrachtgever  in het onderhoud van de geleverde zaken;
     d.    Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
12.2    Groencentrum is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan  wel  tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de producten, of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Groencentrum of van hen, die door hem te werk zijn gesteld.
12.3    Groencentrum zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en I of gevolgschade van een    opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 13:    Overmacht
13.1    Buitengewone  omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering  door  derden,  belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de producten bij transport  naar Groencentrum of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Groencentrum ex- en importverboden, gehele  of gedeeltelijke mobilisatie,  belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Groencentrum, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Groencentrum overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
13.2    Groencentrum is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 14:    Eigendomsvoorbehoud
14.1    Zolang Groencentrum geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Groencentrum.
14.2    Groencentrum heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
14.3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15:    Wanprestatie en ontbinding
15.1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
15.2    Onverminderd  het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft Groencentrum ingeval van wanprestatie  het  recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst  geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
15.3    De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Groencentrum eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Groencentrum op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 16:    Betaling
16.1    Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2    Groencentrum is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
16.3    Groencentrum is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
16.4    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een  minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Groencentrum zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 17:    Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Groencentrum, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Algemene voorwaarden

Artikel 1:    Geldigheid voorwaarden
1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop I verkoop aangegaan door Groencentrum Witmarsum B.V., gevestigd te Witmarsum, hierna te noemen Groencentrum.
1.2    Bijzondere van de voorwaarden van Groencentrum afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2:    Aanbiedingen
2.1    Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2    Mondelinge aanbiedingen door Groencentrum of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3:     Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
3.1    Groencentrum aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/ of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3.2    Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de  toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Groencentrum onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en I of derden.
3.3    Algemene voorwaarden worden slechts door Groencentrum aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4:    Overeenkomst
4.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2    Elke met Groencentrum aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde  dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Groencentrum zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Groencentrum zich zal wenden tot een daartoe gespecialiseerd bureau.
4.3    Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, kwaliteiten enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Groencentrum bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4A     Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand
4a.1     Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan zal Groencentrum op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:
     a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;
     b. de belangrijkste kenmerken van de goederen;
     c. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;
     d. de eventuele kosten van aflevering;
     e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
4a.2     Groencentrum heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4a.3      De consument heeft gedurende zeven werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
4a.4      Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, zal Groencentrum de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
Wanneer de consument en Groencentrum zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van Groencentrum Witmarsum.
Dit is alleen van toepassing in het geval de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. Groencentrum Witmarsum dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
4a.5     Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt Groencentrum aan de consument de volgende gegevens:
     a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m e in lid 1 van dit artikel;
     b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de
         overeenkomst en de  eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de 
         bedenktijd van zeven werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
         i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking 
            kunnen staan;
         ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van 
             retourzending voor rekening van de koper komen;
         iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom 
              financiert met een lening bij Groencentrum of bij een derde op 
              grond van een overeenkomst tussen Groencentrum en die derde.
         iv. het bezoekadres van de vestiging van de Groencentrum;
         v.  de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
         vi. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer 
              dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
4a.6      Wanneer Groencentrum niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
4a.7    Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. Groencentrum mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Artikel 5:    Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Groencentrum binden hem niet, voor zover ze door Groencentrum niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers  en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6:    Prijzen
6.1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.2    Indien na de overeenkomst  de  prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.3    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen  transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7:    Het recht van retournering
7.1    Het aanbod houdt tevens een recht van retournering van goederen gedurende ten minste tien dagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen is conform lid 2 van artikel 3 en met inachtname van hetgeen bepaald is in lid 3 van dit artikel. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen zonder meer worden geretourneerd. Dit recht geldt niet voor planten.
7.2    Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
7.3    De consument kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruikmaken op de wijze die door de ondernemer bij het aanbod is aangegeven.
7.4    Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.

Artikel 8:    Levering
8.1    De in- en uitladingen en het vervoer geschieden onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Groencentrum.
8.2    De levertijd van de producten gaat in op het moment dat Groencentrum de opdracht heeft  ontvangen.
8.3    De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Groencentrum schriftelijk  in gebreke te stellen.
8.4    Groencentrum heeft het recht 5% meer of minder te leveren dan is overeengekomen.
8.5    Groencentrum heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen  na te komen.
8.6    Indien Groencentrum niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal hij aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de termijn, waarmede naar redelijke verwachting de termijn van levering zal worden overschreden.

Artikel 9:    Kwaliteit/reclames
9.1    Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten, deze grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Groencentrum terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na levering Groencentrum wijst op de inferieure kwaliteit en/of de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
9.2    Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de producten of deze hebben doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op schadevergoeding.
9.3    Groencentrum dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal  een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Artikel 10:   Aflevering
10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten, deze grondig te inspecteren op kwaliteit en I of gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Groencentrum terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na levering Groencentrum wijst op de inferieure kwaliteit en/of de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
10.2   Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de producten of deze hebben    doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op schadevergoeding.
10.3    Groencentrum dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij   overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden  ondertekend.
10.4    Indien de reclame naar het oordeel van Groencentrum juist is, zal Groencentrum de geleverde producten terugnemen en aan de opdrachtgever vergoeden de dagwaarde van de geleverde producten c.q. de geleverde producten gratis vervangen na die terugname. Groencentrum zal niet tot verdere schade of kostenvergoeding  hoe ook genaamd verplicht zijn.

Artikel 11:    Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12:    Aansprakelijkheid
12.1    Groencentrum is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:                                                                                                                              
     a.    Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
     b.    Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere 
             personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
     c.    Nalatigheden van de opdrachtgever  in het onderhoud van de geleverde zaken;
     d.    Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
12.2    Groencentrum is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan  wel  tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de producten, of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Groencentrum of van hen, die door hem te werk zijn gesteld.
12.3    Groencentrum zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en I of gevolgschade van een    opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 13:    Overmacht
13.1    Buitengewone  omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering  door  derden,  belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de producten bij transport  naar Groencentrum of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Groencentrum ex- en importverboden, gehele  of gedeeltelijke mobilisatie,  belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Groencentrum, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Groencentrum overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
13.2    Groencentrum is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 14:    Eigendomsvoorbehoud
14.1    Zolang Groencentrum geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Groencentrum.
14.2    Groencentrum heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
14.3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15:    Wanprestatie en ontbinding
15.1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
15.2    Onverminderd  het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft Groencentrum ingeval van wanprestatie  het  recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst  geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
15.3    De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Groencentrum eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Groencentrum op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 16:    Betaling
16.1    Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2    Groencentrum is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
16.3    Groencentrum is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
16.4    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een  minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Groencentrum zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 17:    Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Groencentrum, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Algemene voorwaarden

Artikel 1:    Geldigheid voorwaarden
1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop I verkoop aangegaan door Groencentrum Witmarsum B.V., gevestigd te Witmarsum, hierna te noemen Groencentrum.
1.2    Bijzondere van de voorwaarden van Groencentrum afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2:    Aanbiedingen
2.1    Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2    Mondelinge aanbiedingen door Groencentrum of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3:     Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
3.1    Groencentrum aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/ of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3.2    Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de  toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Groencentrum onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en I of derden.
3.3    Algemene voorwaarden worden slechts door Groencentrum aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4:    Overeenkomst
4.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2    Elke met Groencentrum aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde  dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Groencentrum zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Groencentrum zich zal wenden tot een daartoe gespecialiseerd bureau.
4.3    Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, kwaliteiten enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Groencentrum bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4A     Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand
4a.1     Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan zal Groencentrum op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:
     a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;
     b. de belangrijkste kenmerken van de goederen;
     c. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;
     d. de eventuele kosten van aflevering;
     e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
4a.2     Groencentrum heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4a.3      De consument heeft gedurende zeven werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
4a.4      Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, zal Groencentrum de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
Wanneer de consument en Groencentrum zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van Groencentrum Witmarsum.
Dit is alleen van toepassing in het geval de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. Groencentrum Witmarsum dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
4a.5     Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt Groencentrum aan de consument de volgende gegevens:
     a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m e in lid 1 van dit artikel;
     b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de
         overeenkomst en de  eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de 
         bedenktijd van zeven werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
         i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking 
            kunnen staan;
         ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van 
             retourzending voor rekening van de koper komen;
         iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom 
              financiert met een lening bij Groencentrum of bij een derde op 
              grond van een overeenkomst tussen Groencentrum en die derde.
         iv. het bezoekadres van de vestiging van de Groencentrum;
         v.  de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
         vi. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer 
              dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
4a.6      Wanneer Groencentrum niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
4a.7    Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. Groencentrum mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Artikel 5:    Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Groencentrum binden hem niet, voor zover ze door Groencentrum niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers  en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6:    Prijzen
6.1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.2    Indien na de overeenkomst  de  prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.3    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen  transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7:    Het recht van retournering
7.1    Het aanbod houdt tevens een recht van retournering van goederen gedurende ten minste tien dagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen is conform lid 2 van artikel 3 en met inachtname van hetgeen bepaald is in lid 3 van dit artikel. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen zonder meer worden geretourneerd. Dit recht geldt niet voor planten.
7.2    Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
7.3    De consument kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruikmaken op de wijze die door de ondernemer bij het aanbod is aangegeven.
7.4    Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.

Artikel 8:    Levering
8.1    De in- en uitladingen en het vervoer geschieden onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Groencentrum.
8.2    De levertijd van de producten gaat in op het moment dat Groencentrum de opdracht heeft  ontvangen.
8.3    De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Groencentrum schriftelijk  in gebreke te stellen.
8.4    Groencentrum heeft het recht 5% meer of minder te leveren dan is overeengekomen.
8.5    Groencentrum heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen  na te komen.
8.6    Indien Groencentrum niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal hij aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de termijn, waarmede naar redelijke verwachting de termijn van levering zal worden overschreden.

Artikel 9:    Kwaliteit/reclames
9.1    Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten, deze grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Groencentrum terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na levering Groencentrum wijst op de inferieure kwaliteit en/of de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
9.2    Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de producten of deze hebben doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op schadevergoeding.
9.3    Groencentrum dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal  een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Artikel 10:   Aflevering
10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten, deze grondig te inspecteren op kwaliteit en I of gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Groencentrum terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na levering Groencentrum wijst op de inferieure kwaliteit en/of de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
10.2   Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de producten of deze hebben    doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op schadevergoeding.
10.3    Groencentrum dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij   overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden  ondertekend.
10.4    Indien de reclame naar het oordeel van Groencentrum juist is, zal Groencentrum de geleverde producten terugnemen en aan de opdrachtgever vergoeden de dagwaarde van de geleverde producten c.q. de geleverde producten gratis vervangen na die terugname. Groencentrum zal niet tot verdere schade of kostenvergoeding  hoe ook genaamd verplicht zijn.

Artikel 11:    Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12:    Aansprakelijkheid
12.1    Groencentrum is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:                                                                                                                              
     a.    Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
     b.    Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere 
             personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
     c.    Nalatigheden van de opdrachtgever  in het onderhoud van de geleverde zaken;
     d.    Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
12.2    Groencentrum is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan  wel  tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de producten, of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Groencentrum of van hen, die door hem te werk zijn gesteld.
12.3    Groencentrum zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en I of gevolgschade van een    opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 13:    Overmacht
13.1    Buitengewone  omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering  door  derden,  belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de producten bij transport  naar Groencentrum of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Groencentrum ex- en importverboden, gehele  of gedeeltelijke mobilisatie,  belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Groencentrum, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Groencentrum overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
13.2    Groencentrum is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 14:    Eigendomsvoorbehoud
14.1    Zolang Groencentrum geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Groencentrum.
14.2    Groencentrum heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
14.3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15:    Wanprestatie en ontbinding
15.1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
15.2    Onverminderd  het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft Groencentrum ingeval van wanprestatie  het  recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst  geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
15.3    De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Groencentrum eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Groencentrum op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 16:    Betaling
16.1    Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2    Groencentrum is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
16.3    Groencentrum is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
16.4    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een  minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Groencentrum zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 17:    Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Groencentrum, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.